Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Fritz Wagener Benelux B.V. (t.h.o.d.n. De Kleine Benelux) te Meppel

1. Definities


  In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
  De Kleine Benelux: de besloten vennootschap Fritz Wagener Benelux B.V. (h.o.d.n. ‘De Kleine Benelux’) te Meppel, ingeschreven in het handelsregister onder kvk-nummer 04041384.
  AV: de onderhavige algemene voorwaarden, gebruikt door De Kleine Benelux. Partijen: De Kleine Benelux en de Contractspartij.
  Contractspartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie De Kleine Benelux een overeenkomst sluit, heeft gesloten, danwel met wie De Kleine Benelux in enige rechtsverhouding staat.
  Consument: natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten bedrijfs- of beroepsactiviteit. Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is. Offerte: het door De Kleine Benelux uitgebrachte voorstel, waarin de specifieke voorwaarden staan van enige tussen Partijen te sluiten overeenkomst.
  Overeenkomst(en): de tussen De Kleine Benelux en Contractspartij gesloten overeenkomst(en),
  ingevolge welke De Kleine Benelux gehouden is overeengekomen prestaties te verrichten en tot welke overeenkomst de AV onlosmakelijk behoren.
  Aanbieding(en): alle door De Kleine Benelux gedane (online)aanbiedingen, (online)offertes en prijsopgaven.
  Koper: ieder natuurlijk en/of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van De Kleine Benelux.
  Product(en): de zaken die onderwerp zijn van de tussen Partijen gesloten overeenkomst, in de regel via een koopovereenkomst.
  Dienst(en): de door of namens De Kleine Benelux, al dan niet met betrekking tot Producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, reparaties en onderhoud.


Artikel 2: Algemeen


  2.1 De AV zijn van toepassing op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of levering van Diensten door De Kleine Benelux aan een Contractspartij en op alle daaraan gerelateerde en/of daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen.
  Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor Consumenten of alleen voor Niet-consumenten, dan wordt dat vermeld.

  2.2 De AV vormen een onlosmakelijk geheel met de Overeenkomst. Indien en voor zover in de Overeenkomst afspraken worden gemaakt die afwijken van één of meer bedingen in de AV,
  gaan die in de Overeenkomst vóór die in de AV,
  hetgeen de geldig- en toepasselijkheid van de overige AV niet aantast.

  2.3 Uitsluitend de AV zullen van toepassing zijn op alle (online)aanbiedingen,(online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten door De Kleine Benelux aan Koper,
  ongeacht enige andersluidende bepaling in Kopers algemene (verkoop)voorwaarden of door Koper aangebrachte wijziging(en) op factuur of orderbevestigingsformulier.
  De AV sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  2.4 De Kleine Benelux behoudt zich het recht voor de AV aan te passen c.q. aan te vullen.

  2.5 Ingeval enige bepaling van de AV door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet bindend geacht zal worden, blijven de overige bepalingen van de AV onverkort van kracht.


Artikel 3: Aanbiedingen, orders en afleveringen


  3.1 Alle Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van obstructies in de levering van betreffend Product door leverancier aan De Kleine Benelux.
  Aanbiedingen zijn geldig gedurende de in de Aanbieding vermelde termijn.
  Indien een dergelijke termijn ontbreekt, geldt een Aanbieding gedurende tien dagen vanaf offertedatum.

  3.2 Voor Niet-consumenten zijn de door De Kleine Benelux genoemde (leverings)termijnen indicatief.
  Levering vindt echter zoveel mogelijk plaats op de afgesproken leverdatum. Overschrijding van genoemde (leverings)termijn geeft geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  3.3 Bij Consumenten zal zoveel mogelijk levering op afgesproken datum plaatsvinden.
  Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden, indien levering niet op afgesproken datum heeft plaatsgevonden.

  3.4 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
  De Kleine Benelux is gerechtigd deze gedeeltelijke leveringen afzonderlijk te factureren.

  3.5 Indien De Kleine Benelux door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren,
  is De Kleine Benelux gerechtigd de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
  onverminderd het recht van De Kleine Benelux op betaling door de Koper van de reeds door De Kleine Benelux verrichte leveranties of prestaties,
  danwel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal De Kleine Benelux alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  Van overmacht aan de zijde van De Kleine Benelux is sprake, indien De Kleine Benelux verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen,
  ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van De Kleine Benelux, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van De Kleine Benelux aan hun verplichtingen,
  werkstakingen, brand, extreme weersomstandigheden, molest, oproer, pandemieën, (ernstige) storingen in de ICT-omgeving van De Kleine Benelux,
  obstructie in transport van Producten van en/of naar De Kleine Benelux en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties.
  In geval van overmacht is De Kleine Benelux op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de Koper,
  indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

  3.6 Iedere bestelling van Producten en/of Diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de Koper om de Producten en/of Diensten met toepasselijkheid van de AV af te nemen.
  De Kleine Benelux aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van de AV, op het moment dat zij de bestelling bevestigt.
  De Kleine Benelux is vrij om - binnen haar normale bedrijfsuitoefening - orders te accepteren of te weigeren.

  3.7 De door De Kleine Benelux gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke,
  zijn door De Kleine Benelux en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie.
  Afwijkingen geven aan Koper geen recht aflevering en/of betaling van Producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op (schade)vergoeding.

  3.8 Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats, zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door Koper en schriftelijk bevestigd door De Kleine Benelux.
  Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in het orderbevestigingsformulier en niet anders is overeengekomen,
  zal het adres Scherpemaat 7, 7942 JV Meppel de plaats van aflevering zijn.

  3.9 Het risico voor verlies van of schade aan de Producten, gekocht door een Consument van De Kleine Benelux, gaat over op Koper op het moment dat de Koper het Product heeft ontvangen

  3.10 Het risico voor verlies van of schade aan de Producten gekocht door een Niet-consument van De Kleine Benelux gaat over op Koper op het moment van verzending,
  zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft Koper de koopprijs verschuldigd,
  ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een oorzaak die niet aan De Kleine Benelux kan worden toegerekend.

  3.11 De Producten worden uitsluitend op begane grond afgeleverd. Partijen kunnen onderling andere afspraken maken.


Artikel 4: Koopprijs en betaling


  4.1 De overeengekomen prijs zal als volgt worden bepaald:
   a. Indien de order door De Kleine Benelux is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven, waarin een prijs is vermeld: de prijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven;
   b. Indien de order door De Kleine Benelux op andere wijze dan als bedoeld in sub a is geaccepteerd: de voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten die van kracht zijn op de datum van de order.

  4.2 Indien de Contractspartij Consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door De Kleine Benelux anders wordt vermeld.
  Indien de Contractspartij Niet- consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen.

  4.3 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden,
  is De Kleine Benelux gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Niet-consumenten niet het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Consument de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden,
  tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

  4.4 Bij de prijs zit niet inbegrepen transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van Producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. De Kleine Benelux is geheel vrij in de keuze van transport.

  4.5 De koopprijs is - indien niet anders is overeengekomen - in euro’s, door de Koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden,
  tenzij anders is overeengekomen. De Kleine Benelux is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.

  4.6 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen.
  In het geval een Consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is De Kleine Benelux,
  onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
  In het geval een Niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is De Kleine Benelux,
  onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

  4.7 Indien De Kleine Benelux na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen neemt, is de Koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Een Niet-consument is de integrale incassokosten verschuldigd.
  Voor een Consument worden de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens de staffel die is opgenomen in het besluit buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

  4.8 Levering van Producten en/of Diensten kan worden opgeschort tot het moment dat de factuurprijs betaald is.

  4.9 Niet-consumenten geven elk (eventueel) recht op verrekening en/of opschorting en/of elk beroep op een omstandigheid aan de hand waarvan de Koper meent (tijdelijk) niet tot betaling te hoeven overgaan, prijs.

  4.10 Consumenten kunnen – voor zover daarvoor een grondslag bestaat - beroep doen op verrekening of opschorting, tenzij zwaarwegende belangen en/of omstandigheden aan de zijde van De Kleine Benelux daaraan in de weg staan.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud


  5.1 De eigendom van alle door De Kleine Benelux aan Koper geleverde Producten blijft bij De Kleine Benelux,
  zolang Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens De Kleine Benelux heeft voldaan en gaat pas dan over op Koper,
  wanneer Koper al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens De Kleine Benelux is nagekomen.

  5.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht op de Producten verlenen,
  behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Kleine Benelux te bewaren.
  Als de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is De Kleine Benelux zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de Producten terug te halen.
  Koper dient De Kleine Benelux tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.


Artikel 6: Aanvaarding


  6.1 De Koper dient de door De Kleine Benelux geleverde Producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.

  6.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene,
  moeten door Niet-consumenten binnen veertien dagen vanaf datum van aflevering schriftelijk gemeld worden aan De Kleine Benelux.
  Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard en is het klachtrecht uitgesloten.

  6.3 Consumenten dienen De Kleine Benelux binnen bekwame tijd, zijnde een termijn van maximaal twee maanden,
  na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard en is het klachtrecht uitgesloten.

  6.4 Op voorwaarde dat de Koper heeft voldaan aan hiervoor onder 6.2 (voor Niet- consumenten),
  danwel 6.3 (voor Consumenten) genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen (non- conformiteit),
  heeft De Kleine Benelux de keus 1) hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten te vervangen door nieuwe Producten die wel aan de Overeenkomst beantwoorden, 2) hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren, 3)
  hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, 4) hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen.
  Indien voorgenoemde opties voor De Kleine Benelux redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt.
  Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden, is De Kleine Benelux met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten.
  Deze bepaling laat de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten onverlet.

  6.5 In het geval van ‘koop op afstand’, te weten; de overeenkomst met een Consument waarbij, door De Kleine Benelux,
  tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet),
  geldt voor Consumenten het volgende: Consumenten mogen de koop van Producten en/of levering van Diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen veertien werkdagen ontbinden.
  Ingeval van Producten gaat deze termijn lopen op de dag na ontvangst van het Product, ingeval van levering van Diensten gaat deze termijn lopen op de dag,
  nadat het verzoek tot dienstverlening aan De Kleine Benelux is gedaan. De Kleine Benelux is gerechtigd een schriftelijke bevestiging van de ontbinding te vragen.
  Indien De Kleine Benelux reeds uitvoering aan haar Dienstverlening heeft gegeven, is zij gerechtigd de kosten die zij heeft moeten maken bij Consument in rekening te brengen.
  Voor Producten die overeenkomstig specificaties van de Consument tot stand zijn gebracht en/of Producten die voor verkoop ongeschikt zijn geworden, is ontbinding niet mogelijk.
  De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de Consument betaalde bedragen zullen binnen dertig dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald.


Artikel 7: Garanties


  7.1 Door leveranciers of licentiegevers aan De Kleine Benelux gegeven garanties voor Producten zullen steeds aan Koper worden overgedragen. Na zo’n garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

  7.2 De Kleine Benelux voert op verzoek reparaties van Producten uit. De Kleine Benelux biedt op deze zelf uitgevoerde reparatie een garantie van twaalf maanden.

  7.3 De garantie als bedoeld in punt 1 en 2 is niet van toepassing, indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan (leveranciers of licentiegevers van) De Kleine Benelux is toe te rekenen,
  waaronder ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, danwel het niet vakkundig en regelmatig onderhouden van het Product.

  7.4 Indien De Kleine Benelux opdracht heeft gekregen tot reparatie van een Product over te gaan en het Product wordt niet binnen drie maanden nadat het Product gereed is,
  tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald, dan wordt geacht dat men ten behoeve van De Kleine Benelux afstand heeft gedaan van het ter reparatie ingeleverde Product.
  Degene die De Kleine Benelux verzocht tot reparatie over te gaan zal De Kleine Benelux alsdan vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
  Degene die De Kleine Benelux verzocht tot reparatie over te gaan, blijft ook na afstand te hebben gedaan van het Product de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd.


Artikel 8: Diensten


  8.1 Indien De Kleine Benelux Diensten verricht, is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid, prevaleren de overige bepalingen.

  8.2 De Kleine Benelux spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van Diensten een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven.
  De Kleine Benelux behoudt zich het recht voor om Diensten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.

  8.3 Indien naar het oordeel van De Kleine Benelux derden bij de uitvoering van de Dienst(verlening) moeten worden ingeschakeld, is de Koper gehouden om hieraan zijn medewerking te verlenen.

  8.4 De Kleine Benelux spant zich in om Diensten tijdig uit te voeren. De Kleine Benelux is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, indien zij er niet in slaagt Diensten tijdig uit te voeren.

  8.5 De Kleine Benelux zal zich inspannen de door haar te leveren Diensten als goed Dienstverlener uit te voeren.

Artikel 9: Intellectuele eigendom


  9.1 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom,
  op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde c.q. geleverde producten - waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten -, berusten uitsluitend bij De Kleine Benelux en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers,
  tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  9.2 Het is Koper niet toegestaan Producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  9.3 De Kleine Benelux behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  9.4 Indien de Contractspartij artikel 10 van de AV overtreedt,
  dan verbeurt hij ten behoeve van De Kleine Benelux een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,-- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hiervoor genoemd bedrag voor elke dag dat de overtreding voortduurt,
  met dien verstande dat maximaal een bedrag ad EUR 25.000,- - per overtreding verschuldigd is. Het verbeuren van een boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van De Kleine Benelux,
  waaronder het recht om, naast de boete, eveneens een schadevergoeding te vorderen.


Artikel 10: Aansprakelijkheid


  10.1 De Kleine Benelux is niet aansprakelijk voor schade, anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  De aansprakelijkheid van De Kleine Benelux is beperkt tot het bedrag van de door Koper aan De Kleine Benelux voor het Product of de Dienst betaalde prijs.

  10.2 De Kleine Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Koper voor schade die is ontstaan door schuld of nalatigheid van of namens De Kleine Benelux (personeel en eventuele hulppersonen daaronder begrepen);
  schade door een gebrek of tekortkoming aan Producten die door De Kleine Benelux binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade; vermogensschade, zoals gederfde omzet en winst;
  schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van De Kleine Benelux op te volgen; schade die is veroorzaakt,
  doordat De Kleine Benelux gebruik heeft gemaakt van door de Koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Koper.

  10.3 Het recht op schadevergoeding vervalt, wanneer niet binnen twaalf maanden na de datum waarop de schade is ontstaan,
  een rechtsvordering ter zake is ingesteld. Indien een voorval, waaruit schade is ontstaan, bestond uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, loopt de termijn van twaalf maanden na de dag waarop het eerste dier feiten plaatsvond.


Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter


  11.1 Op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  11.2 De rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, is bevoegd ten aanzien van geschillen tussen Partijen kennis te nemen.AV november 2022