Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden
Per januari 1992

Artikel 1: Toepasselijkheid


 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door De Kleine Benelux b.v. aan derden gedaan, op alle door De Kleine Benelux b.v. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door De Kleine Benelux b.v. met derden aangegaan.

 2. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

 3. De Koper of opdrachtgever doet hiermede afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst volgens artikel 1302 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere overeenkomstige wettelijke bepalingen, als bijvoorbeeld genoemd in het Nieuw Burgerlijk Wetboek; Boek 6. (6.5.3.11) artikel 258 v, (6.5.4.6) 265 v. voor zover een en ander niet strijdig is met eventueel dwingend recht.

 4. Indien de koper of opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor De Kleine Benelux b.v. niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

 5. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door De Kleine Benelux b.v. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper of opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.


Artikel 2: Aanbieding


 1. Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste geweten door De Kleine Benelux b.v. gedaan en gebaseerd op eventuele bij aanvraag verstrekte gegevens.

 2. De door De Kleine Benelux b.v. in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. De Kleine Benelux b.v. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


Artikel 3: Opdrachten/Overeenkomsten


 1. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met De Kleine Benelux b.v. , onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten , een en ander in de ruimste zin.

 2. Alle met De Kleine Benelux b.v. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door De Kleine Benelux b.v., dan wel doordat De Kleine Benelux b.v. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden De Kleine Benelux b.v. eerst , nadat en voor zover deze door De Kleine Benelux b.v. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met De Kleine Benelux b.v. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd , mits koper/opdrachtgever binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen nemen, schriftelijk tegen deze wijziging (en) en/of aanvulling (en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat De Kleine Benelux b.v. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling

  betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens De Kleine Benelux

  b.v. overeenkomsten sluiten.

 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft De Kleine Benelux b.v. ten alle tijden het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op de voorwaarde overigens dat De Kleine Benelux b.v. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens De Kleine Benelux b.v. zou kunnen doen ontstaan.


Artikel 4: Aansprakelijkheid


 1. De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de koper of opdrachtgever, ook in geval van schuld of nalatigheid van of namens De Kleine Benelux b.v., haar personeel of andere hulppersonen die voor of in opdracht van De Kleine Benelux b.v. werken. De Kleine Benelux b.v. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van haar zelf, haar personeel of andere onder haar verantwoordelijkheid vallende personen.

 2. Alle schaden of nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht, door wie dan ook )inclusief het personeel van De Kleine Benelux b.v. en andere hulppersonen) aan wie of wat dan ook toegebracht, komen ten laste van koper of opdrachtgever, die De Kleine Benelux

  b.v. waar nodig volledig heeft te vrijwaren voor aansprakelijkheid van derden.

 3. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid van De Kleine Benelux b.v. en de daarmee corresponderende vrijwaringverplichtingen van de koper of opdrachtgever zijn algemeen en gelden ook ten gunste van haar personeel en de hulppersonen die onder de directie van De Kleine Benelux b.v. bij de uitvoering van de opdracht werkzaam zijn, alsmede ook voor onze eventuele adviseurs en dergelijke.

 4. Indien De Kleine Benelux b.v. wegens enige andere reden terzake van de overeenkomst schadeplicht mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) terzake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van €25.000,-.

 5. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper of opdrachtgever jegens De Kleine Benelux b.v. niet op.


Artikel 5: Levertijd en plaats van levering


 1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijn worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor De Kleine Benelux b.v. niet bindend.

 2. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper of opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichtingen welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

 3. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van De Kleine Benelux b.v. , zal De Kleine Benelux b.v. in nader overleg treden met de koper of opdrachtgever.

 4. Levering geschied af van het bedrijf van De Kleine Benelux b.v. of een andere door De Kleine Benelux b.v. te bepalen plaats.

 5. Wanneer door De Kleine Benelux b.v., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet wordt geaccepteerd, staan zij gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper of opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper of

  opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan De Kleine Benelux b.v..

 6. Indien de koper of opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is De Kleine Benelux b.v. gerechtigd, na de koper of opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld –zonder rechtelijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat De Kleine Benelux b.v. tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 6: Transport en transportrisico


 1. De keuze van het transportmiddel is aan De Kleine Benelux b.v..

 2. Het transport van de bij De Kleine Benelux b.v. bestelde goederen geschiedt voor rekening van de koper of opdrachtgever.

 3. Alle bij De Kleine Benelux b.v. bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper of opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

 4. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dien te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper of opdrachtgever.

 5. Bij aankomst der goederen dient de koper of opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens De Kleine Benelux b.v., verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.


Artikel 7: Prijzen en kosten


 1. Voor iedere opdracht stelt De Kleine Benelux b.v. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door De Kleine Benelux b.v. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van één van deze factoren is De Kleine Benelux b.v. gerechtigd de aangeboden (verkoop) prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

 2. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

 3. De Kleine Benelux b.v. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bakgarantie) te eisen.

 4. De Kleine Benelux b.v. behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen voor bestellingen met een nettowaarde kleiner dan €200,-


Artikel 8: Betalingscondities


 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door De Kleine Benelux b.v. toegezonden facturen te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

 2. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van De Kleine Benelux b.v. of op een door De Kleine Benelux b.v. aan te wijzen bank/ of girorekening

 3. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen De Kleine Benelux b.v. en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

Artikel 9: Reclames


 1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij De Kleine Benelux b.v. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper of opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

 2. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek 6 titel 5 afdeling 3 artikel 233 sub a. (nietigheid ten aanzien van één of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen zijn worden, schriftelijk en aangetekend bij De Kleine Benelux b.v. te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt na de voornoemde termijn van acht dagen. Zij vervalt tevens indien De Kleine Benelux b.v. voor de onderhavige opdracht binnen deze termijn verplichtingen jegens derden is aangegaan ofwel aangevangen is met werkzaamheden te behoeve van de onderhavige opdracht, dit indien er sprake is van een eerste opdracht zijdens de betreffende cliënt/koper/opdrachtgever. Voor alle andere gevallen vervalt voornoemd recht op reclame vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

 3. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper of opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer De Kleine Benelux b.v. van oordeel is dat een klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper of opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichtingen van de koper of opdrachtgever om aan De Kleine Benelux b.v. het verkeerd of ondeugdelijk geleverd franco te retourneren; één en ander ter keuze van De Kleine Benelux b.v.

 4. De Kleine Benelux b.v. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper of opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens De Kleine Benelux b.v. , uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiend en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

 5. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door De Kleine Benelux b.v. worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.


Artikel 10: Vergoeding bij te late- of niet-betaling


a. Indien de betaling van de door De Kleine Benelux b.v. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, wordt de koper of opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Kleine Benelux b.v., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper of opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen van 2 % per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan De Kleine Benelux b.v. verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper of opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van €150,-

Artikel 11: Voorbehoud van eigendom


 1. Zolang een koper of opdrachtgever aan De Kleine Benelux b.v. geen volledige betaling heeft verricht van de door De Kleine Benelux b.v. aan hem verrichte leveringen van goederen, onderdelen, installaties en/of verrichte werkzaamheden, blijven de door De Kleine Benelux b.v. aan hem geleverde goederen en/of materialen voor rekening en risico van die koper/opdrachtgever het onbetwiste eigendom van De Kleine Benelux b.v..

 2. Indien een koper of opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is De Kleine Benelux b.v. zonder nadere ingebrekestellingen gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van De Kleine Benelux b.v. zonodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door De Kleine Benelux b.v. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

 3. De Kleine Benelux b.v. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens De Kleine Benelux b.v. heeft voldaan.


Artikel 12: Overmacht


 1. Overmacht ontslaat De Kleine Benelux b.v. van haar verplichtingen jegens de koper of opdrachtgever. Als overmachtfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf De Kleine Benelux b.v., zoals: ernstige storingen in ons productieproces; oorlog; ook buiten Nederland; oproer; epidemie; brand; verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van ons personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc.. De Kleine Benelux b.v. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

 2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is De Kleine Benelux b.v. gerechtigd, zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van De Kleine Benelux b.v. genomen beslissingen schriftelijk bericht ontvangen.


Artikel 13: Ontwerpbescherming


 1. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst De Kleine Benelux b.v. de eventuele aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van De Kleine Benelux b.v. is ten strengste verboden, tenzij De Kleine Benelux b.v. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door De Kleine Benelux b.v. terzake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

 2. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 13 a. gestelde houdt, maakt De Kleine Benelux b.v. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, aanspraak op een boete van €25.000,- (zegge; vijfentwintigduizend Euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 14: Zichtzendingen


a. Uitsluitend indien De Kleine Benelux b.v. dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens De Kleine Benelux

b.v. afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door De Kleine Benelux b.v. aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde Rechter


 1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met De Kleine Benelux b.v. te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Assen, dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechtelijke instantie, zulks evenwel ter keuze van De Kleine Benelux b.v.

 3. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.Download PDF